Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Středisko volného času Rýmařov, příspěvková organizace (SVČ) jako správce osobních údajů, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), jež nabývá účinnosti dne 25.5.2018, zpracovává při své činnosti osobní údaje klientů SVČ.

Nakládání s osobními údaji a jejich ochrana se řídí Směrnicí na ochranu osobních údajů (k dispozici v ředitelně SVČ). Údaje budou zpracovány po dobu docházky Vaší/Vašeho dítěte v zájmovém vzdělávání a po skončení budou dále archivovány v souladu s právními předpisy dle směrnice Spisový a skartační řád (k dispozici v ředitelně SVČ).

V případě porušení zákonných povinností týkajících se ochrany osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte taktéž právo požadovat po SVČ přístup k osobním údajům, které o Vás či Vašem dítěti zpracovává, jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, pokud taková oprava, výmaz či omezení zpracování nezasahuje do zákonných povinností SVČ či jejího zřizovatele zpracovávat osobní údaje, jak jsou tyto povinnosti popsány dále.

Kontaktní údaje správce:
adresa: Okružní 10, Rýmařov, 79501
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. +420 554 254 370

Kontaktní údaje pověřence:
Jiří Františák
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. +420 554 254 171
adresa: náměstí Míru 230/1, Rýmařov, 795 01

Zpracování osobních údajů ze zákona
SVČ při své činnosti zpracovává identifikační, adresní a popisné osobní údaje Vaše/Vašeho dítěte, jakož i některé citlivé osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů), a to z důvodu, kdy je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých situací, pro účely veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, dále v oblasti práva, zabezpečení a ochrany a samozřejmě při takovém zpracování, které je nutné pro plnění zákonných povinností dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Školský zákon“) a souvisejících prováděcích předpisů, a to především za účelem:

  • vedení povinné dokumentace školského zařízení (školní matriky) ve smyslu § 28 odstavce 2 Školského zákona;
  • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve školském zařízení ve smyslu § 29 Školského zákona;
  • zajištění individuálního přístupu k Vašemu dítěti za účelem naplnění jeho případných speciálních vzdělávacích potřeb jakož i pro vytvoření podmínek pro rozvoj jeho nadání.

Zpracování citlivých (zvláštních kategorií) osobních údajů zahrnuje zpracování údajů týkajících se zdravotního stavu, zdravotního postižení či zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Vašeho dítěte.

Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky v informačním systému Domeček (dále jen IS Domeček) a dále manuálně v příslušných formulářích (např. přihlášky). IS Domeček je provozován na serverech umístěných v datacentru v Praze – Malešicích. Data z IS Domeček nejsou směrována nikam mimo EU ani mimo ČR. Servery, na kterých IS Domeček běží, jsou v majetku provozovatele IS Domeček a nejsou sdílené jinými provozovateli jiných systémů.

SVČ žádné osobní údaje nepředává do zemí mimo EU. Osobní údaje mohou být předány do zemí EU v rámci mezinárodní spolupráce (např. soutěže, akce, tábory).

Souhlas se zpracováním osobních údajů
SVČ má zájem nad rámec výše uvedeného povinného zpracování osobních údajů zpracovávat údaje Vaše/Vašeho dítěte pro některé další účely, pro které je vyžadován Váš souhlas. Před souhlasem se zpracování osobních obdržíte formulář s možnosti výběru souhlasu či nesouhlasu se zpracováním osobníc údajů a to v souladu s § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), jakož i ve smyslu příslušných ustanovení ZOOU a GDPR v případech, kdy nakládání s níže uvedenými dokumenty a výstupy představuje zpracování osobních údajů.

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné (není podmínkou pro přijetí do zájmového útvaru, na tábor či akci SVČ). Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat, a to osobně na adrese SVČ, nebo doručením písemného oznámení na uvedenou adresu.